De Stichting Marketing Haagse Binnenstad is een publiek private organisatie ter promotie van de Haagse binnenstad. Hoe ziet de Stichting Marketing Haagse Binnenstad haar rol om bij te dragen tot de uitvoering van het nieuwe Binnenstadsplan 2010-2020 en het realiseren van de ambities en kwalitatieve doelstellingen.

Ontstaan Stichting Marketing Haagse Binnenstad
In 2004 is de Stichting marketing Haagse Binnenstad opgericht op initiatief van ondernemers uit de Haagse binnenstad en de Gemeente Den Haag. In 2006 telde de Stichting een zestal leden. Inmiddels is de Stichting uitgebreid tot 14 leden, waarmee bijna de volledige binnenstad van Den Haag aangesloten en verenigd is in de Stichting Marketing Haagse Binnenstad.

Positie Stichting Marketing Haagse Binnenstad
De Stichting Marketing Haagse Binnenstad is een zelfstandige marketingorganisatie, die in samenwerking met Den Haag Marketing een integraal meerjarig pro-actief marketingbeleid bewerkstelligt voor de Haagse binnenstad.

De Stichting Marketing Haagse Binnenstad is opgericht uit een aantal belanghebbende zelfstandige private partijen, die door samenwerking en participatie de Haagse binnenstad eenduidig willen positioneren. Deze partijen betalen jaarlijks een lidmaatschap van € 12.500 voor deelname in de Stichting Marketing Haagse Binnenstad. Daarnaast levert de Gemeente Den Haag een aanzienlijke financiële bijdrage. De aangesloten leden vormen samen het Bestuur van de Stichting Marketing Haagse Binnenstad en bepalen het beleid en de uitvoering. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Hoofddoelstelling SMHB
Een bijdrage leveren aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad. Door:

 • marketing
 • productontwikkeling
 • het regisseren van eenduidige lokale en regionale promotie
 • het stimuleren van samenwerking

’De Stichting Marketing Haagse Binnenstad vervult een belangrijke rol als bruggenbouwer tussen gemeente en bedrijfsleven. Dit alles met het doel om de Haagse binnenstad te promoten en te laten beleven. Rabobank heeft dit zelfde doel. En is daarom dus partner van SMHB.’

’De detailhandel draait niet meer om het schuiven met dozen om te verkopen, maar om het creëren van een beleving bij de klant. Hier past een bruisende binnenstad bij waar altijd wat te doen is. Aangezien de ondernemers primair bezig zijn met hun organisatie is SMHB een uitstekend organisatie om juist dat beetje extra voor de Haagse binnenstad te creëren en neemt deze taak de laatste jaren met veel succes op zich.’

Hoe ziet de SMHB zichzelf als speler in de markt?
Enkele kernwoorden:

 • SMHB bundelt en behartigt de belangen van ondernemers in de binnenstad op het gebied van marketing en promotie.
 • SMHB voert de marketing en promotie activiteiten t.b.v. de ondernemers in de binnenstad uit.
 • SMHB richt zich op de lokale en regionale marktbewerking.
 • SMHB is een praktisch ingestelde club die pragmatisch te werk gaat.
 • SMHB werkt aanvullend op de strategische activiteiten van Den Haag Marketing.
 • SMHB beschouwt voor haar marketingactiviteiten de binnenstad in eerste instantie als verzorgingsgebied met de productmix winkelen, cultuur en uitgaan/evenementen.
 • SMHB is een organisatie waarbij de leden zich hebben aangesloten puur vanuit economisch belang.
 • SMHB is een netwerk van stakeholders die betrokken zijn bij en zich verbonden voelen met de ontwikkeling en aanpak van de binnenstad.
 • SMHB is een zelfstandige marketingorganisatie met een eigen gezicht, een eigen identiteit, publiekprivaat, een eigen koers en een economisch belang.
 • SMHB werkt nauw samen met Bureau Binnenstad, waarin gemeente en bedrijfsleven hun krachten hebben gebundeld.

‘De toegevoegde waarde van de Stichting Marketing Haagse Binnenstad zijn de breed gedragen promotiecampagnes en evenementen die worden opgezet waar je als binnenstadondernemer op mee kunt liften.’
Productmix Haagse Binnenstad
De Haagse Binnenstad wordt gezien als het gebied tussen (en aan) de grachten en de aanloopstraten vanaf de beide stations Centraal en Holland Spoor.

De productmix van de Haagse binnenstad is de combinatie van:

 • een gevarieerd en hoogwaardig winkelassortiment
 • een kwalitatief en internationaal horeca-assortiment
 • een breed en uitgebreid cultuurassortiment
 • duidelijke informatie over bereikbaarheid, parkeren en openingstijden

Beleid voor de toekomst

 • Het marketing- en activiteitenplan van de SMHB is gebaseerd op het economisch belang van de aangesloten leden.
 • Als leidraad voor dit plan dient het nieuwe Binnenstadsplan 2010 – 2020.
 • De SMHB zet zich evenals de voorgaande jaren in om een volwaardige bijdrage te leveren aan de realisatie van de ambities en doelstellingen van het Binnenstadsplan 2010 – 2020 ‘Naar een complete Haagse binnenstad’ met inzet van eigen middelen en de financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
 • Bij de uitvoering van de marketingactiviteiten wordt met andere partijen samengewerkt, waarbijuitgangspunt is dat dit synergie voor de betrokken partijen én de gestelde doelstellingen oplevert.
 • De SMHB ziet haar marketingactiviteiten als aanvullend op de City Marketing strategie en demarketingactiviteiten van Den Haag Marketing.
 • De SMHB streeft een verder uitbreiding na van het aantal leden, waardoor een volledige dekkingen vertegenwoordiging van de Haagse binnenstad wordt verkregen.

Speerpunten marktbenadering

 • het verstrekken van goede basisinformatie
 • de naamsbekendheid van de Haagse binnenstad vergroten, ondermeer door evenementen en promotie
 • de bezoekers vanuit de regio, bewoners en ondernemers in de binnenstad aanspreken met het product ‘binnenstad
 • combinatiebezoek vergroten door het uitdragen van de productmix van de binnenstad t.w. shoppen, cultuur en uitgaan/evenementen
 • het onder de aandacht brengen van de bereikbaarheid van de binnenstad
 • het uitdragen van de specifieke kenmerken van de Haagse binnenstad oftewel de Haagse Signatuur

De identiteit van Den Haag, de typisch Haagse signatuur, bestaat uit 6 karakteristieken.

 • Koninklijk en alledaags
 • Bestuurlijk en politiek
 • Statig en chique
 • Historisch en modern
 • Internationaal en multicultureel
 • Muziek en dans

Doelstelling consumenten marketingactiviteiten

 • Verhogen van het aantal bezoekers
 • Verhogen van de frequentie van het aantal bezoeken dat de gemiddelde bezoeker brengt
 • Verlengen van de verblijfsduur
 • Verhogen van de bestedingen
 • Verbeteren van de kennis over het aanbod in de binnenstad
 • Verhogen van de waardering voor het aanbod in de binnenstad

’De visie van SMHB vertaalt zich naar solidariteit tussen gemeente en het bedrijfsleven om de Haagse binnenstad tot een prettige leefomgeving te vormen. Evenementen zijn synoniem voor kwaliteit en Haagse stadsbeleving.’ ’SAMEN MEER WAARDE’
Het Algemeen Bestuur van de Stichting Marketing Haagse Binnenstad bestaat uit de volgende partijen:

 • HTM
 • Rabobank Regio Den Haag
 • ASR / De Passage
 • Geste / Haagsche Bluf
 • Hommerson Arcades BV
 • Ondernemersvereniging Grote Marktstraat
 • Stichting Evenementen Grote Markt
 • Q-Park garages
 • WPM / Spuimarkt
 • Biz winkelgebied Paleis Noordeinde
 • Biz winkelgebied City Center
 • Koorenhuis

Deelnemen aan de Shoppingnight Den Haag?

Vul hier het deelnameformulier in

Deelnameformulier