Disclaimer

1. Definities
Bezoeker = een ieder die www.shoppingnight.nl of van (een deel van) www.shoppingnight.nl of van de informatie gebruik maakt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz., die zich op www.shoppingnight.nl bevinden. Binnenstad Den Haag Marketing, gevestigd in Den Haag, Nederland.
Site Voorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid
2.1
Op het bezoek van www.shoppingnight.nl en het gebruik van de Informatie zijn deze Site Voorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Site Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van www.shoppingnight.nl en de door Binnenstad Den Haag Marketing aangeboden aanbiedingen en diensten.

2.2  Binnenstad Den Haag Marketing heeft het recht de Site Voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Binnenstad Den Haag Marketing zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van www.shoppingnight.nl.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten
3.1
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op www.shoppingnight.nl en de Informatie bij Binnenstad Den Haag Marketing.

3.2 De Bezoeker is ten aanzien van www.shoppingnight.nl en de Informatie slechts bevoegd www.shoppingnight.nl door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© Binnenstad Den Haag Marketing) duidelijk zichtbaar te zijn.

3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van www.shoppingnight.nl mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.

3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Binnenstad Den Haag Marketing, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen www.shoppingnight.nl en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.

3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Site Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Binnenstad Den Haag Marketing op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

4. Aansprakelijkheid
4.1
Hoewel Binnenstad Den Haag Marketing ernaar streeft dat de Informatie juist is, geeft Binnenstad Den Haag Marketing geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Informatie of www.shoppingnight.nl.

4.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

4.3  Binnenstad Den Haag Marketing is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van www.shoppingnight.nl of de Informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op www.shoppingnight.nl een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar www.shoppingnight.nl;
(c) inbreuk door (het gebruik van) www.shoppingnight.nl of de Informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Binnenstad Den Haag Marketing.

4.4 Indien via www.shoppingnight.nl overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is Binnenstad Den Haag Marketing op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Binnenstad Den Haag Marketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

4.5 Hoewel Binnenstad Den Haag Marketing ernaar streeft dat www.shoppingnight.nl gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Binnenstad Den Haag Marketing niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.shoppingnight.nl om welke reden dan ook. Toegang tot www.shoppingnight.nl mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Binnenstad Den Haag Marketing heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot www.shoppingnight.nl te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Binnenstad Den Haag Marketing is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

5. Apparatuur
5.1
De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om www.shoppingnight.nl te bezoeken en gebruiken. Binnenstad Den Haag Marketing is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van www.shoppingnight.nl.

6. Persoonlijke informatie
6.1
Tijdens het bezoek van www.shoppingnight.nl wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door Binnenstad Den Haag Marketing. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van Binnenstad Den Haag Marketing.

7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1
De Site Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en Binnenstad Den Haag Marketing wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een Bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Binnenstad Den Haag Marketing en de Bezoeker.

7.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Bezoeker www.shoppingnight.nl bezoekt.

7.3 Indien deze Site Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Site Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

7.4 Deze Site Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.